Com constituir una cooperativa?

Per tal de constituir una cooperativa cal, en primer lloc, conèixer les seves característiques. És imprescindible, també, estar familiaritzat amb tots els tràmits que cal realitzar, i comptar amb l’assessorament adequat. A continuació, parlem sobre les característiques d’aquest tipus d’empresa, així com els diferents passos a seguir per tal de constituir una cooperativa.

Què és una cooperativa?

En primer lloc hem de respondre a la següent pregunta: què és una cooperativa? Es tracta d’una empresa constituïda per vàries persones, que es basa en la col·laboració i cooperació dels seus socis i sòcies. Aquestes són les principals característiques d’una cooperativa, que la diferencien de moltes altres classes de societats:

  • El propòsit d’una cooperativa no se centra en el benefici de l’empresa, sinó en el benestar i en les necessitats dels membres i treballadors de l’empresa.
  • En una empresa cooperativa, els vots dels diferents membres no es decideixen en funció d’accions. En canvi, tots els membres o socis tenen els mateixos drets i obligacions.
  • Els beneficis de la cooperativa no es distribuiran en funció de l’aportació que hagin fet els socis. En comptes d’això, una part dels beneficis es destinarà a la formació dels diferents membres de la cooperativa; una altra part, al desenvolupament de la mateixa empresa. Part dels beneficis també serviran per donar suport a altres empreses cooperatives i per compensar la feina dels socis de l’empresa.

En definitiva, els valors d’una cooperativa es basen en la participació i col·laboració dels diferents socis, així com en la igualtat entre aquests.
constituir una cooperativa

Quins tràmits cal realitzar per tal de constituir una cooperativa?

Un cop decidit que aquest és el millor model d’empresa per una activitat en concret, per tal de constituir una cooperativa, caldrà seguir els següents passos i realitzar els tràmits dels quals parlem a continuació.

Primer pas: certificació de denominació social de la cooperativa

El primer pas per tal de constituir una cooperativa és sol·licitar un certificat de denominació. En altres paraules, un certificat que indiqui que no existeix cap altra empresa inscrita amb el mateix nom o denominació que aquella cooperativa que es vol constituir.

Segon pas: redactar els estatuts de la societat

Un cop sol·licitat el certificat de denominació social per tal de constituir una cooperativa, caldrà procedir a la redacció dels estatuts de la societat. Es tracta d’un escrit o acord en el qual s’estableixen les dades sobre la societat i les obligacions i els drets dels socis, les aportacions de cadascun d’ells…

Tercer pas: assemblea Constitutiva

L’Assemblea Constitutiva és una reunió en la qual participen tots els socis. En aquesta aquests decideixen, de manera “formal” constituir una cooperativa, i signen els acords. En aquests acords, entre altres dades i declaracions, consten els representants de la cooperativa durant la tramitació. També durant l’aprovació dels estatuts, que hauran estat prèviament redactats.

Quart pas: l’escriptura pública

El quart pas per tal de constituir una cooperativa serà assistir al notari per signar l’escriptura pública de la constitució. En aquesta constaran els estatuts socials; els certificats conforme els diferents socis han realitzat les aportacions corresponents; la certificació de denominació social; i altres dades relacionades amb la constitució de la societat.

Cinquè pas: sol·licitar el CIF

El proper pas serà sol·licitar el CIF, o Codi d’Identificació Fiscal, a l’Agència Tributària. Aquesta proporcionarà un CIF provisional que caldrà fer servir fins el moment en què la cooperativa estigui inscrita al Registre de Cooperatives.

Sisè pas: impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentals

A continuació caldrà presentar l’Impost de Transmissions Patrimonials. Les cooperatives protegides estaran exemptes d’aquest impost, però tot i això caldrà que sol·licitin l’exempció.

Setè pas: registre de Cooperatives

Un cop fet això, el proper pas per constituir una cooperativa serà realitzar la inscripció al Registre de Cooperatives corresponent en funció del domicili social i tipus de cooperativa. Un cop la societat estigui inscrita, serà possible sol·licitar el CIF definitiu.

Vuite pas: impost d’Activitats Econòmiques

Després caldrà realitzar l’alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques, o Alta Censal, per tal que es pugui iniciar l’activitat de l’empresa. Aquest impost es presentarà a Hisenda.

Últim pas: l’alta a la Seguretat Social

Finalment caldrà obtenir, mitjançant la Tresoreria General de la Seguretat Social, el Codi de Compte de Cotització principal. Posteriorment, s’obtindran també altres CCC en funció dels llocs i tipus d’activitat de l’empresa.
Cal recordar que serà necessari que tots els socis d’una cooperativa estiguin donats d’alta a la Seguretat Social en el règim corresponent.

A Quantum t’oferim assessorament d’alta qualitat durant el procés de constitució de la teva societat, així com amb la gestió del teu negoci dia a dia. Et convidem a llegir aquests 7 beneficis de tenir al dia la gestió del negoci.

Picture of Quantum economics
Quantum economics

Quantum economics nace de la unión de una Asesoría con más de 50 años de experiencia, y una empresa de Desarrollo de Software en la nube con más de 20 años de experiencia.

Tabla de contenidos

Compartir:
Artículos relacionados:

A la hora de escoger el mejor método de pago online para tu negocio hay varios aspectos que debemos tener en cuenta. Naturalmente, el propio método que escoger[...]

Desde Quantum y como parte de nuestra tarea de ofrecer software de contabilidad y gestión para empresas queremos hablarte de algunas formas de aplicar el control horario en[...]

Quantum Economics, como expertos desarrolladores de softwares de facturación queremos ofrecerte algunas claves para los casos de impago de factura de los clientes. Esta es, desafortunadamente, una situación[...]

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *